Projekt "Planowanie rozwoju MMŚP kluczem do sukcesu" (nr umowy: UDA-POWR.02.02.00-00-0054/16) realizowany jest w partnerstwie przez : Lubelską Izbę Rzemieślniczą w Lublinie (Lider), Regionalną Izbę Gospodarczą z siedzibą w Lublinie (Partner) oraz Radę OPZZ Województwa Lubelskiego (Partner) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji Projektu : 01.08.2016 r. - 31.01.2018 r.

Wartość projektu : 1 877 361,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE : 1 582 240,35 zł

Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności 210 MMŚP z województwa lubelskiego dzięki wsparciu partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających ich rozwój poprzez doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych oraz przygotowanie Planu Rozwojowego (strategii) dla przedsiębiorstw.

Zakres doradztwa i korzyści dla przedsiębiorcy :

Przedsiębiorca będzie miał możliwość poznania analizy potencjału firmy w 4 obszarach:

  • Finansowym
  • Rynku (m.in. oczekiwania klientów, dostawców, otoczenie konkurencyjne, aktualna i możliwa do osiągnięcia pozycja rynkowa, mocne oraz słabe strony przedsiębiorstwa, rekomendacje)
  • procesów wewnętrznych (m.in. zamówienia, realizacja usługi, nowości w ofercie, czas wprowadzania nowości, czas obsługi jednego klienta, rozpatrywanie reklamacji, informatyzacja procesów)
  • infrastruktury, nauki i rozwoju (m.in. zasoby fizyczne, kadrowe, atmosfera pracy, kompetencje/kwalifikacje pracowników, rozwój pracowników, otoczenie prawne wpływające na prowadzoną działalność i czy procesy wewnętrzne są z nim zgodne).

Dodatkowe korzyści:

  • znaczna część projektów Unii Europejskiej stawia wymóg posiadania Planu Rozwojowego (strategii)
  • dodatkowe punkty przy pisaniu projektów inwestycyjnych
  • w końcowej części strategii raport uwzględnia rekomendacje (wszystkie potrzeby miękkie i twarde przedsiębiorcy), które przy pisaniu wniosku o dotację cytowane są w strategii w uzasadnieniu wniosku
  • oszczędność - utworzenie strategii na wolnym rynku to koszt od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Na podstawie wiedzy pozyskanej w trakcie wcześniejszych etapów analizy, doradca wspólnie z Przedsiębiorcą sformułuje wizję przedsiębiorstwa, a także określi cele strategiczne firmy i ich mierniki w kilku perspektywach – co w efekcie pozwoli na zaplanowanie działań służących osiągnięciu wyznaczonych celów.

Zainteresowane udziałem w Projekcie przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które mieści się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie przy ulicy Dolnej 3 Maja 8/9 w Lublinie i jest czynne w dni robocze (pn-pt) w godzinach: 8-16, nr tel : 81 532 12 45 i 81 532 16 88, email: info@rig.lublin.pl

www.efs.gov.pl   Create Agencja Reklamowa w Lublinie STUDIO X PRESS 2016